Geulforel Unique Selling Point

Onze fractie vindt het belangrijk dat de beekforel, die in Nederland alleen nog bij ons voorkomt "Unique Selling Point" voor onze gemeente behouden blijft en vraagt aandacht aan de wethouder.

Door toekomstige ontwikkelingen nabij het terrein van de Leeuw komt het leefgebied van de Geulforel in gevaar. De onderstaande brief van de stichting Sportvisserij Limburg laat niet veel vragen meer over: 

BRIEF VAN SPORTVISSERIJ LIMBURG:

De gemeente Valkenburg heeft ruim een jaar geleden het initiatief opgestart om de gebouwen van de voormalige Leeuwbrouwerij een andere functie geven. Een van de voorgenomen projecten is om de inpandige watermolen te renoveren. Aangegeven is dat het bij de renovatie van de inpandige watermolen gaat om een symbolisch herstel van een monument. Om deze symbolische functie te herstellen dient terplekke het waterpeil in de Geul met een stuw te worden verhoogd.

Sportvisserij Limburg heeft al meerdere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg waarbij de zorg is uitgesproken over de ecologische effecten van het instellen van een nieuw stuwpeil ten behoeve van de renovatie van de watermolen.

Het Geulsysteem kent een dubbele formele bescherming. Aan de Geul is een Specifiek Ecologische Functie toegekend en daarnaast maakt de Geul onderdeel uit van een waterlichaam dat valt onder de Europese Kaderrichtlijnwater. Nieuwe ingrepen in het beeksysteem moeten aan de zware eisen getoetst worden die van toepassing zijn binnen de beide beschermingskaders.   

Het Algemeen Bestuur van Sportvisserij Limburg heeft na intern beraad hierover het navolgende standpunt ingenomen en zichzelf de opdracht gegeven het standpunt uit te dragen: 

“Geen nieuwe opstuwing toe te staan in primaire watergangen ten behoeve van nieuwe watermolens of waterkrachtcentrales of voor de renovatie en/of voor het in werking stellen van bestaande watermolens.”

Sportvisserij Limburg doet het dringende beroep aan het Algemeen Bestuur van het waterschap om een gelijkluidend standpunt in te nemen om opstuwing in primaire watergangen ten behoeve van watermolens dan wel voor waterkrachtcentrales niet toe te staan.

EINDE VAN DE BRIEF AAN DE RAAD